Presentació

Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa , de Cristòfol Despuig són una obra literària escrita en forma de diàleg que trasllada a la literatura les principals controvèrsies de l'època i reflecteix les contradiccions internes que el mateix autor devia sentir. Escrita el 1557, està dividida en sis col·loquis en què tres interlocutors que passegen per Tortosa reflexionen sobre la realitat lingüística, social, política i eclesiàstica del Renaixement, de Tortosa en particular, i de Catalunya, la Corona d'Aragó i Espanya en general. 

Este passeig, realitzat en dues jornades, dóna coherència a la trama de ficció . El recurs del diàleg està emprat per donar versemblança i facilitar l'exposició de motius i raons enfrontades o almenys diferents de manera amena : en un marc urbà, els interlocutors parlen i caminen, opinen i fan experimentar sensació de moviment. És un diàleg doxogràfic i, per tant, l'opinió que se'n treu no està determinada completament per cap dels personatges, sinó que és matisada i permet que el lector tragui conclusions pròpies.

L'obra és el millor exponent de l'assaig en la literatura catalana del Renaixement . S'ha discutit a tort i a dret si se la pot considerar una obra escrita per un historiador o per un literat. La realitat, però, és que és una obra literària en la qual hi ha documentades moltes dades històriques, però també és una obra d'opinió.

Objectius  del present treball

Este treball té per finalitat facilitar el coneixement d'una obra cabdal de la literatura catalana; entendre'n el context temporal -el Renaixement i les seues convulsions polítiques, religioses i culturals, l'època del concili de Trento- i espacial -Tortosa, la Corona d'Aragó, l'Imperi espanyol-, per tal de situar-la dins d'unes coordenades espaciotemporals que facilitin la comprensió de l'obra per a estudiants i estudiosos. Al mateix temps, per què no, de la mateixa manera que va fer fa cinc-cents anys Despuig, que presentava les meravelles de les Terres de l'Ebre i de Tortosa en particular, este treball té el desig profund de mostrar-les al lector -el visitant de la web- de forma atractiva i amena gràcies a l'ús de la nova tecnologia multimèdia. En certa manera, és una coincidència d'objectius amb l'obra de Despuig i amb els mètodes emprats, encara que no en la tecnologia que fem servir. I és que cinc-cents anys no passen de bades!

En resum, els objectius marcats podríem dir que són els següents:

 • Actualitzar els coneixements sobre l'obra Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig, basant-nos pràcticament només en les diverses fonts publicades, només en documents secundaris, és a dir, en obra publicada, no en investigació d'arxius i documents originals. 
 • Presentar una edició crítica de l' endreça de l'obra, anotada i comentada. Proposar unes consideracions crítiques a l'edició de Joan Tres, que és la darrera edició publicada de l'obra.
 • Resseguir l' itinerari realitzat pels personatges per la ciutat i comarca de Tortosa, mostrar els llocs o edificis on es va desenvolupar el recorregut, explicant-ne les característiques constructives o artístiques, la història o les anècdotes.
 • Ajudar els lectors a entendre el canvi cultural del Renaixement i l'Humanisme respecte a l' Escolàstica i l'Edat Mitjana i relacionar això amb una obra renaixentista com la de Despuig.
 • Realitzar un estudi del col·loqui com a gènere literari renaixentista i de l'obra de Despuig en concret.
 • Aprofundir en l'estudi de l'autor , des dels punts de vista biogràfica, genealògic i literari. Despuig com a humanista i home del Renaixement.
 • Estudiar la dedicatòria: motius i destinataris .
 • Presentar una síntesi de la recepció i transmissió de l'obra.
 • Caracteritzar els interlocutors dels col·loquis i veure en què es poden identificar amb l'autor i en què no.

Nota preliminar 

 • Totes les referències i cites de l'obra Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig estan basades en l'edició de Joan Tres. Els canvis corresponen a les consideracions crítiques que es proposen en este mateix treball.
 • En les diverses pàgines d'este treball  hi ha resums i cites de diverses obres de consulta: en tots els casos les anotacions, el contingut del resum, les modificacions, les lletres en negreta o en cursiva i la traducció al català són responsabilitat exclusiva de l'autor d'este treball .
 • Tots els fragments de l'obra han estat editats amb les correccions que s'esmenten a les "consideracions crítiques".